Regulamin dowozów uczniów

Regulamin dowozów uczniów
w Szkole Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Pęzinie

 

1. Zasady ogólne

1. Organizatorem dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pęzinie jest  Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard w Stargardzie (Gmina Stargard).

2. Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego, godziny odjazdów, ustala liczbę uczniów dowożonych do szkoły z poszczególnych miejscowości: Barzkowice, Golina, Brudzewice, Krąpiel, Trzebiatów i Ulikowo..

3. Szkoła Podstawowa w Pęzinie zobowiązuje się do dostosowania tygodniowych planów zajęć do harmonogramu dowożenia uczniów.

4. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po sprawdzeniu obecności uczniów.

5. Uczniowie  Szkoły Podstawowej w Pęzinie wsiadają/wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

 

2. Obowiązki Opiekuna

1. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z  opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych.

2. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.

3. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

4. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje dyrektora szkoły.

5. Opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniów dowożonych do bramki wejściowej do szkoły.

6.  Podczas odwozu opiekun odbiera uczniów przy bramce wejściowej do szkoły od nauczycieli świetlicy i wprowadza ich do autobusu.

 

3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki podczas dowożenia dzieci.

1. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny na wyznaczonym przystanku zobowiązani są do zachowywania się w sposób rozważny niezagrażający bezpieczeństwu.

2.  Po zakończonych zajęciach uczniowie mają obowiązek czekać w świetlicy szkolnej lub w określonym miejscu przed budynkiem pod opieką  nauczyciela/nauczycieli świetlicy.

3. Uczeń, który z jakichś przyczyn nie zdążył odjechać po zajęciach wyznaczonym autobusem, zgłasza ten fakt w świetlicy szkoły, gdzie zostanie podjęta decyzja o dalszych postepowaniu wobec ucznia.

4. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem może nastąpić tylko na podstawie pisemnego lub osobistego zwolnienia od rodziców (prawnych opiekunów), dostarczonego wychowawcy klasy lub nauczycielowi świetlicy .

5. W przypadku, gdy autobus szkolny nie przyjedzie o określonej porze, uczniowie mają obowiązek wrócić z przystanku do domu i poinformować o tym fakcie rodziców.

6. Uczniowie dowożeni, którzy mają dowóz bezpośrednio po lekcjach lub po zajęciach, udają się do szatni, a po przebraniu i podejściu do bramki wejściowej do szkoły wchodzą do autobusu.

7. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci dowożonych.

8. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.

9. Rodzice dzieci sześcioletnich i młodszych oczekują do przyjazdu autobusu i przekazują odpowiedzialność za dziecko z chwilą wejścia dziecka do pojazdu.

10. W przypadku, gdy dziecko sześcioletnie i młodsze nie jest odebrane z przystanku o wyznaczonej godzinie przez rodzica lub przez inną osobę, (tylko za pisemną zgodą) wówczas: dziecko wraca autobusem do szkoły, jest odprowadzane przez opiekuna do świetlicy szkolnej i oczekuje na decyzję podjętą przez wychowawcę i rodzica, w szczególnych przypadkach opiekun zawiadamia policję o nieodebraniu dziecka ze szkoły.

11. Opiekun autobusu szkolnego współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania samowolnego oddalenia się ucznia ze szkoły.

 

4 . Obowiązki uczniów dowożonych

1. Uczniowie dowożeni mają obowiązek oczekiwać przed zajęciami lekcyjnymi lub po zajęciach na autobus w świetlicy szkolnej do czasu odjazdu.

2. Uczniom zabrania się:

a. wcześniejszego wychodzenia ze szkoły do autobusu bez opieki,

b. wracania do domu pieszo, jeżeli jest zapisany w świetlicy, jako uczeń dowożony, chyba, że przedstawi pisemną zgodę rodziców na wcześniejsze opuszczenie świetlicy.

3. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekuna.

4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a. wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

b. wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać i niszczyć pojazdu,

c. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d. żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

e. rozmawiać z kierowcą,

f. dokonywać zniszczeń w autobusie.

5. Uczeń ma obowiązek do natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem nauczycielom lub wychowawcy klasy.

6. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów i nauczycieli odpowiedzialnych za dowozy uczniów.

 

5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców wszystkim uczniom dowożonym oraz rodzicom tych uczniów, najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego. Wychowawca odnotowuje  ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: podczas trwania dowozów – opiekun, w innym czasie – organizator dowozów, dyrekcja szkoły.

3. Niniejszy regulamin został opracowany w porozumieniu z organizatorem dowozów uczniów i jest dostępny w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje