Aktywna tablica

 

                           „Aktywna Tablica” – międzyszkolna sieć współpracy

  Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczy w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie otrzymała przewidziane programem wsparcie w wysokości 43.750 zł na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku naszej szkoły są to:

- tablica interaktywna;

- dwa laptopy;

 - dwa tablety;

- liczne programy komputerowe.

  Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 2. Kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 3. Rozwijanie postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 4. Wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 5. Wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.
   

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązała się do zrealizowania następujących zadań:

 1. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 2. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udziale w spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 1. Wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w

 zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wesprą dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

 1. Wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale   szkoły uczestniczącej w Programie;
 2. Przedstawieniu dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1–4 oraz:
 3. wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
  1. ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
  2. charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
 1. udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

W zespole realizującym powyższe wytyczne w naszej szkole uczestniczą nauczyciele:

 1. Elżbieta Korkosz- szkolny e-koordynator
 2. Bożena Hybiak
 3. Beata Mazurek
 4. Dorota Milczarska
 5. Małgorzata Wilczyńska
 6. Maria Wiśniewska

----------------------------------

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ- AKTYWNA TABLICA

Zadanie

Sposób realizacji zadania

Nauczyciele realizujący

 TERMIN

Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole.

Powołanie

e-koordynatora

 

Dyrektor

 

 

Grudzień 2021

 

Powołanie nauczycielskiego zespołu samokształceniowego, który wspiera nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

Powołanie zespołu samokształceniowego do realizacji projektu

 

 Dyrektor

 

Grudzień 2021

Nawiązanie współpracy ze szkołami w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Ustalenie harmonogramu spotkań międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

 

E-koordynator

 

 

Luty 2022

Udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.

Zorganizowanie spotkań.

E-koordynator

Elżbieta Korkosz

Małgorzata Wilczyńska

Dorota Milczarska

Bożena Hybiak

Maria Wiśniewska

Beata Mazurek

 

Styczeń – kwiecień 2022

 

Uczestniczenie w konferencjach
i szkoleniach z zakresu TIK w nauczaniu

Wybór form doskonalenia
i udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania TIK.

 

E- koordynator oraz nauczyciele działający w zespole.

Styczeń - maj 2022

Zorganizowanie 4 lekcji otwartych
z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
w ramach uczestniczenia w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Przeprowadzenie 1 lekcji otwartej z terapii logopedycznej, 1 lekcji z zajęć rewalidacyjnych, 1 lekcji z zajęć socjoterapeutycznych i 1 lekcji z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Elżbieta Korkosz

Małgorzata Wilczyńska

Dorota Milczarska

Bożena Hybiak

Maria Wiśniewska

Beata Mazurek

Styczeń – maj 2022

 

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami
i doświadczeniami z innymi nauczycielami – udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK, przykłady dobrych praktyk.

Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykłady dobrych praktyk wykorzystania TIK w edukacji.

Elżbieta Korkosz

Małgorzata Wilczyńska

Dorota Milczarska

Bożena Hybiak

Maria Wiśniewska

Beata Mazurek

Do maja 2022

Utworzenie zakładki „Aktywna tablica” na stronie szkoły.

Utworzenie zakładki projektu. Umieszczanie w zakładce materiałów dokumentujących działania realizowane w ramach projektu.

E-koordynator

ElżbietaKorkosz

Styczeń – czerwiec 2022

Wykorzystywanie TIK na zajęciach rewalidacyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze SPE w wybranych oddziałach Szkoły Podstawowej w Pęzinie.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu.

Każda lekcja ma mieć adnotację w dzienniku dużą literą M zapisaną po prawej stronie rubryki przeznaczonej na zapisanie tematu lekcji.

Elżbieta Korkosz

Małgorzata Wilczyńska

Dorota Milczarska

Bożena Hybiak

Maria Wiśniewska

Beata Mazurek

Styczeń 2022 – czerwiec 2022

Ocena wpływu stosowania TIK na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów ze SPE w proces uczenia się.

Charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej.

Elżbieta Korkosz

Małgorzata Wilczyńska

Dorota Milczarska

Bożena Hybiak

Maria Wiśniewska

Beata Mazurek

Czerwiec 2022

 

Sprawozdanie z realizacji programu Aktywna Tablica 2021-22- zobacz tutaj

Scenariusze zajęć- Aktywna tablica- zobacz tutaj

Dodatkowe informacje