Projekt: „Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”

Na terenie naszej szkoły od listopada 2017r. do sierpnia 2019r. realizowany jest projekt pt.:
„Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”

           Projekt został przygotowany przez Fundację „Milon” we współpracy z SP Pęzino i uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, którego celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

Projekt zakłada podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w SP Pęzino poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodniczą do pracy metodą eksperymentu , sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SP Pęzino do czerwca 2019 roku. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione książki, gry i inne pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane podczas dodatkowych zajęć realizowanych w ramach projektu na terenie szkoły.

 

W celu przeprowadzenia kompleksowej indywidualnej diagnozy uczniów oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych deficytów fundacja zakupi odpowiedni  sprzęt i pomoce dydaktyczne m in. programy komputerowe do diagnozy i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie: logopedii, socjoterapii i uzdolnień uczniów.

W ramach projektu odbywają się także Warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms, warsztaty matematyczne oraz warsztaty przyrodnicze – rozwijające umiejętności i wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie wyższym niż program szkolny.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wykaz zajęć w ramach projektu "Podniesienie jakości edukacji w SP Pęzino"

 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA ilość godzin ilość dzieci
Ościak Małgorzata logopedia gr 1 12 3
Ościak Małgorzata logopedia gr 2 12 3
Korkosz Elżbieta logopedia gr 3 12 3
Strafner Milena socjoterapia 12 4
Mandau Joanna terapia pedagogiczna gr 1 12 3
Mandau Joanna terapia pedagogiczna gr 2 12 3
Korkosz Elżbieta terapia pedagogiczna gr 3 12 3
Korkosz Elżbieta terapia pedagogiczna gr 4 12 3
Mandau Joanna zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 1 12 4
Mandau Joanna zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 2 12 4
Mandau Joanna zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 3 12 4
Korkosz Elżbieta zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr 4 12 4
Makowska Jolanta dydaktyczno wyrównawcze-j.polski 15 5
Krysiak Monika dydaktyczno wyrównawcze-j.niemiecki 15 5
Ananicz Iwona dydaktyczno wyrównawcze-matematyka gr 1 15 5
Ananicz Iwona dydaktyczno wyrównawcze-matematyka gr 2 15 5
Milczarska Kogut Dorota dydaktyczno wyrównawcze-matematyka  gr 3 15 5
Tracz Dorota dydaktyczno wyrównawcze-matematyka gr 4 (klasy 1-3) 15 5
Ananicz Dariusz zajęcia komputerowe gr 1 10 10
Ananicz Dariusz zajęcia komputerowe gr 2 10 10
Ananicz Dariusz zajęcia komputerowe gr 3 10 10
Ananicz Dariusz lego gr 1 12 6
Ananicz Dariusz lego gr 2 12 6
Ananicz Dariusz lego gr 3 12 6
Żebrowska Beata warsztaty matematyczne dla zdolnych gr 1 (klasy 1-3) 12 6
Żebrowska Beata warsztaty matematyczne dla zdolnych gr 2 (klasy 1-3) 12 6
Ananicz Iwona warsztaty matematyczne dla zdolnych gr 1 12 6
Milczarska Kogut Dorota warsztaty matematyczne dla zdolnych gr 2 12 6
Wilczyńska Małgorzata warsztaty przyrodnicze dla zdolnych gr 1 (klasy 1-3) 12 6
Wiśniewska Maria warsztaty przyrodnicze dla zdolnych gr 1 12 6
Wiśniewska Maria warsztaty przyrodnicze dla zdolnych gr 2 12 6
Wiśniewska Maria warsztaty przyrodnicze dla zdolnych gr 3 12 6
Mazurek Beata warsztaty dla rodziców 10  
Mazurek Beata porady, konsultacje dla rodziców 15  

 

 

Dodatkowe informacje