Aktywna tablica

 

                           „Aktywna Tablica” – międzyszkolna sieć współpracy

  Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczy w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie otrzymała przewidziane programem wsparcie w wysokości 43.750 zł na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku naszej szkoły są to:

- tablica interaktywna;

- dwa laptopy;

 - dwa tablety;

- liczne programy komputerowe.

  Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 2. Kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 3. Rozwijanie postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 4. Wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 5. Wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.
   

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązała się do zrealizowania następujących zadań:

 1. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 2. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udziale w spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 1. Wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w

 zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wesprą dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

 1. Wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale   szkoły uczestniczącej w Programie;
 2. Przedstawieniu dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1–4 oraz:
 3. wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
  1. ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
  2. charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
 1. udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

W zespole realizującym powyższe wytyczne w naszej szkole uczestniczą nauczyciele:

 1. Elżbieta Korkosz- szkolny e-koordynator
 2. Bożena Hybiak
 3. Beata Mazurek
 4. Dorota Milczarska
 5. Małgorzata Wilczyńska
 6. Maria Wiśniewska